Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Muuskes. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens die wij verzamelen. 

Heb je vragen of ben je het niet eens met hetgeen we omschrijven, neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens: 

Muuskes | Bourgognestraat 14 | 6191 HZ | Beek | 046-7850715 | info@muuskes.nl 

1. Persoonsgegevens 

Muuskes verwerkt je persoonsgegevens doordat je een bestelling plaatst in onze webshop, een berichtje stuurt via ons contactformulier op de website of omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. De gegevens die wij verwerken zijn: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

Bovenstaande voor het verzenden van een webbestelling of om contact op te nemen n.a.v. een bestelling. 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken 

- Bankrekeningnummer 

Deze gegevens worden verwerkt door Sisow, die de webshopbetalingen verwerkt. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muuskes.nl, dan verwijderen wij deze informatie natuurlijk direct. 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Maar waarvoor gebruiken we julie persoonsgegevens nu? 

- Het afhandelen van jouw bestelling en betaling in onze webshop 

- Verzenden van onze nieuwsbrief 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is n.a.v. bijvoorbeeld jouw webbestelling 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Om bestelde artikelen bij je af te leveren 

- Muuskes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Hierbij kun je denken aan bijv. de factuur van jouw webbestelling, die wij van de Belastingdienst verplicht 7 jaar dienen te bewaren in onze administratie 

3. Geautomatiseerde besluitvorming 

Muuskes neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door bijv. computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muuskes) tussen zit. 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Muuskes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor: 

- Het verwerken van webbestellingen: De gegevens die gebruikt worden voor het verwerken en versturen van jouw webbestelling, worden maximaal twee jaar in ons software-systeem opgeslagen tot na jouw laatste order. Daarna worden ze handmatig door Mousie verwijderd. De factuur waar jouw naam, adres en telefoonnummer in verwerkt is, wordt 7 jaar in onze administratie bewaard. Dit i.v.m. de wettelijke verplichting van ons aan de Belastingdienst. 

- Contactformulier website: Op het moment dat je contact opneemt met Muuskes via het contactformulier op onze website, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

5. Delen van persoonsgegevens met derden 

Muuskes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muuskes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

MyParcel 

Wij versturen onze webbestellingen via de service van MyParcel. Zij verwerken jouw (adres)gegevens dus voor het versturen van (brievenbus)pakketten. Deze gegevens worden 

door ons letterlijk overgenomen vanuit hetgeen wat jij invoert bij jouw bestelling op www.muuskes.nl 

Sisow 

Sisow verwerkt voor ons jouw betaling online na het plaatsen van een webbestelling. Wanneer je als consument een betaling verricht via Sisow (Stichting Derdengelden Sisow) voor de 

aankoop van een product of dienst bij Muuskes (of een andere webwinkel), worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: betaalgegevens (IBAN en BIC), naam rekeninghouder, IP-adres en in sommige gevallen ook naam, adres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, geboortedatum e.d. Wanneer u als bezoeker gebruik maakt van onze website dan wordt alleen uw IP-adres verwerkt. Deze informatie is uitgebreid terug te vinden in de privacyverklaring van Sisow, middels de volgende link file:///C:/Users/Joyce/Downloads/Privacyverklaring%20Sisow_v_2_0_.pdf 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Muuskes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Muuskes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@muuskes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. Muuskes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Muuskes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@muuskes.nl